Submission #216

Здравје и здравство
Здружение за помош и ресоцијализација на зависници и други маргинализирани и стигматизирани социјални групи Опција Охрид - Охрид
https://www.facebook.com/nvoopcija.ohrid
opcijaohrid@yahoo.com
046/257-838 и 075/309-774
Седиште: ул. ,,Марко Несторовски,, 224 Охрид Адреса: Т.Ц. Охриѓанка локал бр.23, Охрид
Здружението Опција-Охрид од Охрид е невладина, непрофитна и непартиска организација, формирана 2002 година. Од 2005 година, работи на Проектот ,,Одржување ниска ХИВ преваленца во Р.Македонија – одржлив развој,, под супервизија на Министерството за Здравство на РМ, проектот беше финансиран од Глобален фонд за борба против ХИВ/СИДА, Туберкулоза и Маларија. Моментално активно работи на 2 програми : Програми за намалување на штети од употреба на дроги (harm reduction) од 2005 година во Охрид, а од 2015 година во Струга, како и Програма за поддршка на СР и нивни семејства од 2009, a од Октомври 2017 година, активно работи на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Северна Македонија со поддршка од Министерството за Здравство на Р.С Македонија
Здружението Опција Охрид соработува со сите владини институции во Охрид (Локална самоуправа на Општините Охрид и Струга, Центар за социјална работа, СВР Охрид, КПУ Малолетнички Затвор и Тефериџ Струга, АРМ , Противпожарна служба, ); Медицински институции ( ЈЗУ Општа Болница Охрид, Центар за јавно здравје Охрид, Медицински центар Охрид, Специјална болница за ортопедија и трауматологија Охрид); ОО на Црвен Крст Охрид, Невладините организации (Младински совет Охрид, Локална агенција за развој – Струга , НВО ХОПС , НВО Хепта – Скопје, НВО Хера Скопје , НВО Доверба, Виа Вита Битола, Хелп Гостивар , ИПГ Гостивар, Македонска мрежа за намалување на штети) Фармацевтска куќа Hoffman La Roche – Skopje, Амерички Мировниот корпус - Македонија,
Членка на Македонската Мрежа за намалување на штети
Членка на SWAN
Илче Миштакоски
13
/