Submission #218

Социјална грижа (хуманитарни)
Х.О. Калири и миресисе
Kalliri.org
Inf0@kalliri.org
02 3112 629, 070/392-399
Јоаким Крчоски бб
Поддршка и помагање на сиромашните, деца сирачиња, измоштени лица, социjално загрозени......
Ел хилал, ХО Енсар...
нема
Руфат Шерифи
35
9