Submission #226

Развој на граѓанското општество
Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје
www.insoc.org.mk
insoc@insoc.org.mk
078/215-004
Миладин Поповиќ 4-1а Скопје
Развој на граѓанското општество за социјалните промени и праведно општество.
Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје
Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје
Ромска органзиација на жените на Македонија Даја- Куманово
Ромска Солза Прилеп
Ромска солза Прилеп
Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите Месечина – Гостивар
Баирска Светлина – Битола
Здружение за заштита на правата - Штип
Ромско јато
Организација на жени Штип
Рома Прогрес Скопје
Ромски едукативен центар Амбрела – Скопје
РРЦ - Скопје
Ромалитико – Скопје
Рома Прес - Скопје
Кхам Сијан - Скопје
24 Вакти - Скопје
НРЦ – Куманово
• Мрежата на граѓански организации за застапување на трајни системски решенија за интеграција на Ромите во општеството
• Платформа за сиромаштија
• Наша иднина - Наша обврска
• Мрежа за социјална кохезија
Милица Илиеска
20
3