Submission #238

Социјална грижа (хуманитарни)
Здружение на самохрани родители Скопје
/
zsrskmi@gmail.com
076446-027, 076/312-311
Ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 22 а, Скопје
Прво „Здружение на самохрани родители на град Скопје“ кое во континуитет постои и работи од 1994 година и е уредно заведено во Центртакниот Регистар. Здружението своите цели најинтензивно ги остварува во рамките на социјалната грижа и хуманитарните активности но цели и кон развој на граѓанското општество и подобро образование.
Мирјана Шокаровска, претседател волонтер
70
/