Submission #83

Економски развој
Здружение на бизнис жени
www.abw.mk
info@abw.mk
070/353-835
ул. Васил Ѓоргов бр. 11 Скопје
- Поддршка на политиката за промоција на женското претприемништво;
- Поддршка на политиката за промоција на женското претприемништво, со цел постигнување ефикасен стратешки развој на женското претприемништво;
- Обуки за женското претприемништво;
- Финансирање на женското претприемништво;
- Промовирање на интересите на женското претприемништво;
- Воспоставување врски со слични здруженија во странство;
- Менторирање и менторски програми;
- Давање поддршка на профитабилни, креативни и специјализирани проекти на своите членки;
- Да им помогне во промовирање на нивните бизнис интереси;
- Да организира база на податоци за бизнис жените и информирање на едно место;
- Преку мрежата на женски организации да помогне во вклучување во проекти и кредитни линии како во државните, така и во европските и меѓународните специјализирани програми, организации и институции;
- Да покрене организирање на обуки за одредени аспекти за покренување и за водење на бизнис;
- Да покрене основање на специјализирани центри или одделенија кои би давале информации, консултантски и едукативни услуги;
- Да овозможи вклучување на меѓународните бази на податоци;
- Да овозможи добивање на нови знаења и технологии;
- Да обезбеди поддршка на профитабилни, креативни и специјализирани проекти на своите членови.
Фондација за менаџмент и индустриско истражување;
Транспарентност интернационал;
Бизнис конфедерација на Македонија;
Мрежа на ментори на Македонија;
Здружение на жени менаџери Елит;
Федерација на фармери;
Волонтерски центар;
Организација за Човечки ресурси;
Арти крафт;
Комора на занаетчии;
Сојуз на стопански комори;
Стопанска комора;
Уникум Кос – Куманово;
И многу други.
Платформа за јакнење на женското претприемништво и
Балканска коалиција на бизнис жени.
Валентина Дисоска
60
/