Submission #246

Економски развој
Асоцијација на метална и електро индустрија МАМЕИ
www.mamei.mk
Info.mamei@gmail.com
071/277-047
Ул. Партениј Зографски 38, 1000 Скопје
Асоцијацијата на метална и електро индустрија МАМЕИ е кластерска организација која ги обединува компаниите од металната и електро индустрија со цел постигнување нивни раст и развој преку заеднички активности како: обука и преквалификација на млади и невработени лица и нивно вработување, заедничко настапување на бизнис настани и поттикнување и зголемување на меѓусебната соработка. МАМЕИ е формирана во 2014 година и делува на тетиторијата на целата земја, притоа соработувајќи со голем број на образовни институции, државни агенции и меѓународни организации.
Фондација Преда Плус, Центар за управување со промени, Finance Think, ПСМ Фондација и други
Национална асоцијација на кластерски здруженија
Гоце Пешев- Извршен директор
3
2