Submission #248

Економски развој
Меџик Енд Лоџик Маркетинг
mnlmarketing.mk
valentinahristova89@gmail.com
077/722-200
Ул Кирил и Методиј 86 Струмица
- негување и поттикнување на науката за маркетинг,
- постојана грижа за подигнување и усовршување на знаењата на сите што работат на проблемите од оваа област ,
-обезбедување поттик и професионална поддршка на заинтересираните лица, компании и институции во организирањето,
-развивање форми на организирање на стручните лица кои работат за достигнувањата,
- стручна соработка со субјектите од стопанството и другите дејности во разгледувањето и решавањето на одделни проблеми од доменот на маркетингот,
- како и афирмација и популаризација на научната мисла за маркетингот и нејзина примена во практиката.
Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови “ХОРТИ ЕКО”, Струмица Здружение за образовно-едукативни цели ДМ ЛЕНГУИЏЕС.
Мрежа на млади фармери - ММФ
Валентина Христова
10
5