5-та седница на Советот

5-та седница на Советот

13.9.2018 во 11:00 часот

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

 

2

 

Заклучоци од јавната дебата за реформа на начинот на финансирање на организациите на лица со хендикеп

 

Анализа на Законот за сметководство на непрофитни организации направена во рамки на проектот „Промени за одржливост“ финансиран од Европската унија

3

Прашања и предлози

Macedonian