6-та седница на Советот

6-та седница на Советот

9.10.2018 во 13:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

 

1

 

Учество на јавноста во донесување одлуки во област на животната средина

2

Известување за реализација на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD)

3 Студија за политики - Физичките лица во системот на ДДВ и владеењето на правото во Македонија со посебен осврт и предлог-решенија во делот на авторските договори
4

Прашања и предлози

Macedonian