Извештај за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за 2018 година