Предлози од граѓански сектор

Македонско здружение на млади правници, Институт за човекови права и Коалиција сите за правично судење

Основен докомент

Прилог публикација

 

Македонско здружение на млади правници

 

Институт за европска политика

 

Хелсиншки комитет за човекови права на Македонија

 

Национален младински совет на Македонија

 

СОС Детско село Македонија

 

Здружение ХОПС Опции за здрав живот

 

ХЕПА Македонија – Национална организација за унапредување на здравјето со физичка активност

 

Асоцијација на советници за развој на кариера

Одговор од МТСП

 

Здружение за промовирање еднакви можности – Свет за сите

 

Здружение за електрични возила Електромобилност Македонија

 

Асоцијација за чиста животна средина Ајде Македонија

 

Балканија – Балканска асоцијација за алтернативен туризам

 

Рурална коалиција

 

Македонска спортска стрелачка федерација

 

Светска академија за карпеста уметност

 

Предлог од областа на геодезијата и катастарот

 

Здружение на внатрешни ревизори на Македонија

 

Институт за демократија Социетас Цивилис – Скопје

Одговор МП

 

Здружение Конект

Одговор МФ

 

Транспаренси Интернешнл - Македонија

Одговор МЕ

Одговор МП

 

Здружение ХОПС – Опции за здрав живот - Скопје

 

Асоцијација за развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје

 

Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на Општина Велес МОБИЛНОСТ – Велес

 

Здружение на граѓани со коагулопатии ХЕМО-ВИЛ-Скопје

 

Здружение на преведувачи на Република Македонија

Предлог

Одговор МФ

Одговор МТСП

 

Здружение на граѓани Заедница на Хрвати во Република Македонија Скопје

Предлог

Одговор

 

Здружение за еднакви можности Езерка Струга

Предлог

Одговор

 

Здружение за одржлив развој на регионот УНИКОРН Струмица

Предлог

Одговор

 

Здружение Национален ромски центар НРЦ Куманово

Предлог

 

Здружение на граѓани Центар за Даунов синдром Скопје

Предлог

 

Здружение на граѓани за мотивација и развој на комуникациите Дијалог Скопје

Предлог

Macedonian