Контакт

                                                                                                                           

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Булевар "Илинден" бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 336

 

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА И ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Име и презиме

Институција

e – mail адреса

Снежана Стојковска

Министерство за внатрешни работи

Snezana_Stojkovska@moi.gov.mk

Бојана Босилкова

Министерство за правда

bbosilkova@mjustice.gov.mk

 

 

Санела Хаџибулиќ

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

sanela.hadzibulic@mpsoz.gov.mk

Татјана Васева

Министерство за финансии

tatjana.vaseva@finance.gov.mk

Сузана Арсова Костадинова

Министерство за економија

Suzana.a.kostadinova@economy.gov.mk

Кристина Петрова

Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство

kristina.petrova@mzsv.gov.mk 

Слободанка Анчевска

Министерство за здравство

slobodanka.temova@zdravstvo.gov.mk

Билјана Трајковска

Министерство за образование и наука

Biljana.trajkovska@mon.gov.mk

Лидија Штерјов

Министерство за труд и социјална политика

LSterjov@mtsp.gov.mk

Ели Чакар

Министерство за локална самоуправа

elicakar@gmail.com;

eli.cakar@mls.gov.mk

Љуљзим Селмани

Министерство за култура

lulzim.selmani@kultura.gov.mk

Дијана Соколовска

Министерство за животна средина и просторно планирање

d.sokolovska@moepp.gov.mk    skj.mzspp@gmail.com

Гордана Гапиќ-Димитровска

Министерство за информатичко општество и администрација

gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

Христина Конеска Бероска

Секретаријат за европски прашања

Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk

Гордана Цекова

Агенција за млади и спорт

gordana@ams.gov.mk

 

Развој на граѓанскиот сектор

 

 

Снежана Камиловска Трповска

Демократија и владеење на правото

Македонски центар за меѓународна соработка Скопје

skt@mcms.mk

 

Уранија Пировска

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk

Никица Кусиникова

Економски и одржлив развој

Здружение Конект Скопје

nikicak@konekt.org.mk

Димитар Низамовски

Наука, образование и доживотно учење

Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје

dimitar_nizamovski@mof.org.mk

Зоран Илиески

Млади

Коалиција на младински организации Сега Прилеп

zorani@sega.org.mk;

sega@sega.org.mk

Јасминка Фришчиќ

Социјална заштита и заштита на деца

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Скопје

jasminkafriscik@esem.org.mk

Далиборка Златева

Заштита на маргинализираните лица

Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес

daliborkacp@yahoo.com

Марија Савовска

Родова еднаквост

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје

marijasavovska@gmail.com

Андреј Сених

Заштита на здравјето

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни Скопје

andrej@zp.mk

Лилјана Јоноски

Земјоделство и рурален развој

Здружение Рурална коалиција Куманово

liljana.jonoski@gmail.com

Тијана Ана Спасовска

Култура

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

tijana.ana.s@gmail.com

Никола Додов

Медиуми и информатичко општество

Здружение за потикнување и промоција на информатиката Асоцијација на студенти информатичари Скопје

nikola.dodov@outlook.com

Сашка Коцевска

Заштита на животната средина

Движење на екологистите на Македонија Велес

kocevska_saska@yahoo.com

 

Спорт

 

 

Ардита Абази Имери

ЕУ интеграции и политики

Институт за европска политика – Скопје

ardita.abazi-imeri@epi.org.mk

abazi.ardita@gmail.com

Macedonian