Известување за номинирање на нов член на Советот од Министерството за култура и Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор