17- та седница на Советот

17-та седница на Советот

25.11.2019 во 11:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

Известување за следењето на работата на Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година од членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
2 Извештај од процесот на консултации за утврдување на приоритетни области за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
3 Нацрт-Анализа на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на  Република Северна Македонија (од 2017 год. до прва полoвина на 2019 год.) со Компаративна анализа на моделите за државно финансирање од други земји и Предлог-модел на фонд за институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ-проекти во РСМ

4

Нацрт-План за комуникација на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

5 Предлог-модел за вклучување на граѓанските организации во процесот на преговори со Европската Унија
6

Номинирање на претставник од граѓанскиот сектор за член на Комитетот за управување со сливот на Охридското езеро

7

Вклучување на граѓанските организации во иницијативи и подготовка на закони поврзани со климатски акции

8 Прашања и предлози
Macedonian