23-та (дописна) седница на Советот

23-та (дописна) седница на Советот

30.7.2020 година

 

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1

Учество на претставници на граѓанскиот сектор во Заедничките работни групи за програмите за прекугранична соработка во рамки на ИПА 3 (2021-2027)
Macedonian