7-ма седница на Советот

7-ма седница на Советот

26.11.2018 во 9:00 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов

1
Предлог - Закон за  социјална заштита (Министерство за труд и социјална политика)
2 Информација за потребата од добивање податоци од Министерството за внатрешни работи во врска со нападите кон ЛГБТИ заедницата и Информација за поттикнувањето на насилство како последица на говорот на омраза 
3 Предлог-мислење на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор по повод Информацијата за учеството на јавноста во процесот на донесување одлуки во област на животната средина 
4

План за комуникација – примери во областите: Заштита на маргинализираните лица и Економски и одржлив развој

5 Информирање за изработка на предлог-модел за вклучување на граѓанските организации во процесот на преговори со Европската Унија
6 Информирање за статусот на активностите за избор на еден член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите, за областа „ЕУ интеграции и политики“ (Одделение за соработка со НВО)
7

Прашања и предлози

Macedonian