10-та седница на Советот

10-та седница на Советот

 

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов  

 

 

1

Материјали по заклучоци од 9-та седница на Советот

 

Извештај за спроведените мерки и активности од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), во 2018 година

 
2

Извештај за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за 2018 година

 
3 Номинирање претставници на граѓански организации за членови во работната група на Министерството за правда за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации  
4

Номинирање двајца претставници на граѓански организации за членови во Секторската работна група за регионален и локален развој на Министерството за локална самоуправа

 

5

Предлог-образец на пријава за воспоставување нов регистар на граѓански организации  на www.nvosorabotka.gov.mk (за информирање)  
6

Известување за промена на членот на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (за информирање)

 
7 Прашања и предлози  
Macedonian