Номинирање на еден претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност

Кандидати пријавени на Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност
Арх.бр. Име и презиме Организација Забелешка од Одделението за соработка со НВО
32-47/2 Глигор Кондовски  Здружение на Срби и Македонци КУД „Бранко Чајка“-Тетово  
32-47/3 м-р Милош Андоновски Здружение за афирмација на уметност ФЛУКТУС Скопје  
32-47/4 м-р Милош Андоновски Меѓународно здружение на граѓани Културно Ехо - Скопје не е доставен профил на организацијата 

 

 

Macedonian