Показател на влијание:

Оценка на правната рамка за граѓанските организации според Индексот на одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија:

 

2021: 3,7 (правната рамка за дејствување на ГОи во Северна Македонија беше благо подобрена во однос на 2020 (3,8)  со усвојувањето на неколку стратегии и други законски измени)

Undefined