Показател на успешност

Број на случаи, правосилни одлуки или конечни решенија за повреда на основните уставни права на физички и правни лица на основање и учество во формални и неформални начини на здружување:

Министерството за правда, согласно член 9 од Законот за здруженија и фондации, во 2022 година донесе едно решение со кое се одбива барањето за употреба на зборот „Македонија“ во името на здружние. Управниот суд на РСМ донесе пресуда во корист на тужителот, по која министерството донесе ново Решение со кое се одобрува зборот „Македонија“ да се содржи во името на Здружението Млади за Македонија.

Undefined