2.3.

2.3. Редовно ажурирање на отворените податоци од Регистарот на регистрираните граѓански организации од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија

Показатели

Број на ажурирања на податоците во единствен интегриран Регистар на регистрираните граѓански организации

Надлежна институција

Централен регистар на Република Северна Македонија,

Министерство за информатичко општество и администрација,

Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

континуирано

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Реализирано

Преземени активности:

Листата на граѓански организации се ажурира автоматизирано редовно на секои 2 седмици (заклучно со четвртиот квартал од 2022 г. содржани се податоци за 14.775 граѓански организации). Листата може да се преземе од порталот www.crm.com.mk, мени „Отворени податоци“, веб страница „Граѓански организации“ (https://www.crm.com.mk/mk/otvoreni-podatotsi/gragjanski-organizatsii).

Дополнителни информации:

Undefined