5.2.

5.2. Јавни консултации за презентирање на наодите/препораки од Анализата за можностите за ослободување од ДДВ за кофинансираниот дел на одобрените проекти поддржани од донаторит.

Показатели

/

Надлежна институција

Министерство за финансии,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

3 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Потенцијална донаторска поддршка

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined