5.3.

5.3. Формирање работна група за измени на законска рамка за данокот на додадена вредност во насока на ослободувања од ДДВ за кофинансиран дел на одобрените проекти поддржани од донаторите

Показатели

/

Надлежна институција

Министерство за финансии,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

3 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Потенцијална донаторска поддршка

Статус:

Преземени активности:

Според Министерството за финансиии, ослободувањето од данок на додадена вредност кое се однесува на добрата и услугите кои се набавени од донираните средства произлегува од меѓународните договори, каде еден од условите е средствата да не се користат за даночни цели.

Дополнителни информации:

Undefined