7.2.

7.2.Подготовка на законска рамка за сметководството на непрофитните организации, согласно препораките и заклучоците од спроведените консултации

Показатели

/

Надлежна институција

Министерство за финансии,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

4 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите за подготовка на законот ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот. Потенцијална донаторска поддршка во делот на јавни консултации и информативни сесии

Статус:

Преземени активности:

Подготовката на законска рамка за сметководството на непрофитните организации ќе следи по спроведените консултации со граѓанските организации и другите непрофитни организации.  

Дополнителни информации:

Undefined