6.1.

6.1.Јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските организации

Показатели

/

Надлежна институција

Министерство за финансии,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

2 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Потенцијална донаторска поддршка

Статус: 

Нереализирано

Преземени активности:

На 28.12.2022 година е одржан состанок на претставници на Министерството за финансии и Генералниот секретаријат-Одделение за соработка со НВО, на кој беше разговарано за можноста да се организираат консултации со засегнати страни преку активни проекти за поддршка на гаѓанското општество.

Дополнителни информации:

Undefined