7.1.

7.1.Консултации со граѓанските организации и другите непрофитни организации за идентификување на најсоодветниот модел на сметководство имајќи ги предвид спецификите на непрофитните субјекти

Показатели

Број на спроведени консултативни средби; Број на консултирани граѓански организации

Надлежна институција

Министерство за финансии,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

4 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите за подготовка на законот ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот. Потенцијална донаторска поддршка во делот на јавни консултации и информативни сесии

Статус:

Преземени активности:

На 28.12.2022 година е одржан состанок на претставници на Министерството за финансии и Генералниот секретаријат-Одделение за соработка со НВО, на кој беше разговарано за можноста да се организираат консултации со засегнати страни преку активни проекти за поддршка на гаѓанското општество. 

Дополнителни информации:

Undefined