7.3.

7.3.Подготовка на подзаконска рамка за сметководството на непрофитните организации, вклучително и сметководствените конта, согласно препораките и заклучоците од спроведените консултации, за да овозможат посоодветно следење на развојот и финансиската одржливост на граѓанските организации

Показатели

/

Надлежна институција

Министерство за финансии,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

4 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите за подготовка на законот ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот. Потенцијална донаторска поддршка во делот на јавни консултации и информативни сесии

Статус:

Преземени активности:

Подготовката на подзаконска рамка за сметководството на непрофитните организации ќе следи по донесување на законската рамка.

Дополнителни информации:

Undefined