7.4.

7.4. Организирање на информативни сесии за донесените измени во правната рамка за сметководство на непрофитните организации

Показатели

Спроведени намјалку четири информативни сесии со граѓанските организации и институциите за донесените измени на правната рамка, со соодветно толкување на новите одредби

Надлежна институција

Министерство за финансии,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

4 квартал 2022 и 1 квартал 2023

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите за подготовка на законот ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот. Потенцијална донаторска поддршка во делот на јавни консултации и информативни сесии

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined