8.3.

8.3. Трансформација на Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите во хоризонтален и задолжителен подзаконски акт за сите органи на државната управа. Измените и дополнувањата на Кодексот, пред се', ќе треба да се фокусираат на одредбите што се покажале како слабост: планирањето на средствата (задолжителни консултации за приоритетите), одлучувањето (независни комисии, регулирање на конфликтот на интереси, вклучување експерти и претставници на граѓански организации), објавувањето на резултатите и правото на жалба, мониторинг и евалуација итн

Показатели

Изменети се одредби во Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите, а кои се однесуваат на: планирањето на средствата (број на одржани задолжителни консултации за утврдување на приротиетите за повиците), одлучувањето за доделување финансиски средства за граѓански организации (број на воспоставени независни комисии, број на акти со кои е регулиран конфликтот на интереси, број на вклучени експерти и преставници на граѓански организации во одлучувањето за доделување средства), објавувањето на резултатите и правото на жалба, мониторинг и евалуација итн.

Надлежна институција

Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации, Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,

Рок на спроведување

3 квартал 2023

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined