1.3.

1.3. Доставување на измените на Законот за здруженија и фондации (владина процедура)

Показатели

Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации е доставен во владина процедура

Надлежна институција

Министерство за правда,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

2 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите за подготовка на законот ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот.  Потенцијална донаторска поддршка во делот на јавни консултации и информативни настани

Статус:

Во тек

Преземени активности:

Работната група  одржа повеќе состаноци, разгледани се коментарите добиени од граѓански организации и компаративни искуства од земјите во регионот. Во тек е подготовка на предлогот на закон.

Дополнителни информации:

Undefined