3.2.

3.2. Изработка и спроведување на ефикасни методи за комуникација со јавноста, вклучувајќи ги државните институции особено Мрежата на државни службеници за соработка со граѓански организации и јавноста

Показатели

Број на објави поврзани со работењето на Советот на https://nvosorabotka.gov.mk/ Изготвен, усвоен и практикуван план за комуникација на Советот со јавноста

Надлежна институција

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,

Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации

Рок на спроведување

1 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот, со поддршка од проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија

Статус:

Во тек

Преземени активности:

На веб-страницата www.nvosorabotka.gov.mk редовно се објавуваат дневните редови со материјали и записниците од седниците на Советот. Во соработка со проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Mакедонија“ финансиран од ЕУ, изработени се предлози за Комуникациска стратегија на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанскот о општество 2022-2024 и План за комуникација на Советот за 2022 година, но не се усвоени поради бојкот на работата на Советот на членовите од граѓанските организации од 24.3.2022 година. Во текот на 2022 година, реализирани се 12 објави поврзани со работењето на Советот на веб-страницата www.nvosorabotka.gov.mk

Дополнителни информации:

Документите не се формално усвоени, поради бојкот на работата на Советот на членовите од граѓанските организации од 24.3.2022 година.

Undefined