9.2.

9.2. Изработка на модел за вклучување и избор на граѓанските организации во работните групи на органите на државната управа и тела воспоставени со стратешки документи

Показатели

Подзаконскиот акт за учество на граѓанските организации во процесот на креирање политики е дополнет со одредби за избор на граѓански организации во работни групи и тела воспоставени со стратешки документи

Надлежна институција

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,

Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации

Рок на спроведување

3 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените и во рамките на одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined