9.4.

9.4. Спроведување на програма за обука за административните службеници за ефективно учество на граѓанските организации во процесот на креирање политики

Показатели

Број на организирани обуки и број на учесници на обуките за ефективно учество на граѓанските организации во процесот на креирање политики

Надлежна институција

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,

Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации

Рок на спроведување

3 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените и во рамките на одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined