11.1.

11.1. Усвојување на модел за учество на граѓанското општество во процесот на пристапни преговори со Европската Унија

Показатели

Моделот за вклучување на граѓанското општество во процесот на преговори е подготвен врз основа на сеопфатни анализи и по консултации со граѓанскиот сектор; Моделот е усвоен од Владата како официјален документ

Надлежна институција

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,

Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации,

Секретаријат за европски прашања

Рок на спроведување

2 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените и во рамките на одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined