11.3.

11.3. Изработка на регистар на граѓански организации согласно овој модел кои што ќе бидат вклучени во процесот на пристапните преговори со Европската Унија

Показатели

Воспоставен е регистар на граѓански организации за учество процесот пристапни преговори со Европската Унија; Број на пријавени граѓански организации во регистарот

Надлежна институција

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,

Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации,

Секретаријат за европски прашања

Рок на спроведување

3 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените и во рамките на одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined