12.3.

12.3. Измена и дополнување на Деловници за работа на секторските работни групи

Показатели

Предложениот концепт е вклучен во 12 деловници за работа на секторските работни групи

Надлежна институција

Секретаријат за европски прашања, Министерство за локална самоуправа, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за транспорт и врски, Министерство за животна средина и просторно поланирање, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за фианансии, Министерство за здравство, Кабинет на заменикот на претстедателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори

Рок на спроведување

1 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Активноста е ставена во втор план заради приоритетноста на програмскиот циклус за ИПА 3 и активностите за акредитација. Подготовени се Нацрт Деловници за работа на Секторските работни групи. Истата ќе се финализираат во текот на 2023 год.

Дополнителни информации:

Undefined