12.5.

12.5. Јавно објавување на записници и останати материјали и документи поврзани со работата на секторските работни групи

Показатели

Број на објавени информации и материјали поврзани со работата на секторските работни групи по министерства

Надлежна институција

Секретаријат за европски прашања, Министерство за локална самоуправа, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за транспорт и врски, Министерство за животна средина и просторно поланирање, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за фианансии, Министерство за здравство, Кабинет на заменикот на претстедателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори

Рок на спроведување

2 квартал 2022, континуирано

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Секторската работна група Образование, вработување и социјална политика и Интеграција на Роми на 16.3.2022 година го одржа 10. состанок, a на 23.5.2022 година го одржа 11. состанок. Агендата на состаноците е објавена на веб страната на МТСП. 

Дополнителни информации:

Undefined