13.2.

13.2. Зголемување на опфатот на дигитална трансформација на граѓанските организации

Показатели

Број на обуки кои што ќе се реализираат со граѓански организации во насока на зголемување на дигиталните капацитети и вештини, како и користење на дигитални алатки

Надлежна институција

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Министерство за информатичко општество и администрација

Рок на спроведување

2 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Потенцијална донаторска поддршка

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined