Показател на успешност:

Број на прегледи во единствениот интегриран Регистар на регистрирани граѓански организации:

Број на преземања на Листата на граѓански организации од порталот на Централен регистар на Република Северна Македонија https://www.crm.com.mk/mk/otvoreni-podatotsi/gragjanski-organizatsii:                                         954 до 7.12.2022 година.

Undefined