16.1.

16.1. Спроведување консултации за потребата од ревизија на законската рамка која го засега правото на собир и унапредување на надворешните механизми за независен надзор врз полицијата

Показатели

 

Надлежна институција

Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда,

Jавно обвинителство на Република Северна Македонија,

Народен правобранител

Рок на спроведување

3 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined