16.3.

16.3. Креирање подзаконски акти за почитување на човековите права, особено за пречекорување на овластувањата и примена на прекумерна сила

Показатели

 

Надлежна институција

Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда,

Jавно обвинителство на Република Северна Македонија,

Народен правобранител

Рок на спроведување

4 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Подзаконските акти можат да се донесат по спроведувањето на измените во наведените закони.

Дополнителни информации:

Undefined