17.1.

17.1. Отворање на консултативен процес за потребата од унапредување на законската рамка која се однесува на непосредното учество на граѓаните во одлучувањето

Показатели

 

Надлежна институција

Министерство за правда,

Министерство за локална самоуправа.

Рок на спроведување

1 квартал 2024

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined