17.2.

17.2.Формирање на работната група за подготовка на нов/измени на Закон за референдум и други облици за непосредно изјаснување на граѓаните

Показатели

 

Надлежна институција

Министерство за правда,

Министерство за локална самоуправа.

Рок на спроведување

1 квартал 2024

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined