17.5.

17.5. Усогласување со други релевантни закони (Изборниот законик)

Показатели

 

Надлежна институција

Министерство за правда,

Министерство за локална самоуправа.

Рок на спроведување

2 квартал 2024

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined