18.1.

18.1.Усвојување на законска, институционална и финансиска рамка за правно препознавање и развој на социјалното претприемништво (Закон за социјални претпријатија во широк консултативен процес којшто ќе го препознае целиот спектар на социјални претпријатија и ќе овозможува нивно правно препознавање и развој, а нема да го ограничува нивното работење; Вклучување на социјалните претпријатија со правна форма на здружение или фондација во: програмите за поддршка на микро, мали и средни претпријатија вклучително и старт-ап (во рамки на програмите на Министерство за економија, Агенцијата за развој и поддршка на претприемништвото, Фондот за иновации, Министерство за земјоделство во доменот на рурален развој итн.); Овозможување на граѓанските организации што вработуваат лица со попреченост да се стекнат со статус на заштитно друштво согласно Законот за вработување на инвалидни лица; Поттикнување и поддршка на институциите на централно и локално ниво да ги користат можностите за резервирани јавни набавки и договори согласно Законот за јавни набавки; Надминување на правните пречки за функционирање на социјалните претпријатија (фискални и даночни аспекти, пристап до финансии и сл.)

Показатели

Спроведени се сеопфатни јавни консултации при изработката на Законот за социјални претпријатија (четири консултативни средби од кои една на национално и три на локално ниво со опфаќање на повеќе од 70 претставници на граѓански организации); Усвоен е Закон за социјални претпријатија

Надлежна институција

Министерство за труд и социјална политика

Рок на спроведување

4 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

̃ 2.040.000 денари ИПА Проект „Поддршка на социјални претпријатија“

Статус: Во тек

Преземени активности:

Преку работна група формирана од Министерство за труд и социјална политика со техничка поддршка на проектот  „Поддршка на социјалните претпријатија“ финансиран од ЕУ се работи на утврдување на предлог  правна рамка за  социјалното претприемништво (Закон за социјални претпријатија), дефинирање на протокол и процедури за регулирање на основањето, работењето и поддршката на социјалните претпријатија, како и воспоставување на систем за следење на работата на социјалните претпријатија и проценка на ефектите од мерките и структурите за поддршка на социјалните претпријатија. Се работи на утврдување на нацрт текстот на законот од страна на Работна група составена од претставници на надлежните институции и на граѓански организации, по што ќе следат сеопфатни јавни консултации.

Дополнителни информации:

Според Програмата за работа на Владата за 2023 год.,  предлогот на закон е планиран за февруари 2023 год

Macedonian