20.2.

20.2.Анализа за можностите за флексибилни работни ангажмани кога граѓанските организации вработуваат лица од ранливи категории – корисници на социјална помош како дел од нивното социо-економско интегрирање

Показатели

Подготвена анализа за можностите за флексибилни работни ангажмани кога граѓанските организации вработуваат лица од ранливи категории-корисници на социјална помош како дел од нивното социо-економско интегрирање

Надлежна институција

Министерство за труд и социјална политика,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

1 квартал 2023

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот и со потенцијална донаторска поддршка во делот на подготовка на анализи

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined