20.3.

20.3. Само-организирање на страните на социјалниот дијалог во граѓанското општество односно здружување на граѓанските организации како работодавачи и синдикално здружување на вработените во граѓанските организации

Показатели

Вработените во граѓанскиот сектор ја препознаваат потребата од синдикално здружување и активно работат на тоа

Надлежна институција

Министерство за труд и социјална политика,

социјални партнери,

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Рок на спроведување

1 квартал 2023

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот и со потенцијална донаторска поддршка во делот на подготовка на анализи

Статус:

Преземени активности:

Дополнителни информации:

Undefined