22.1.

22.1.Организирање на промотивни активности за зголемување на волонтерството кај граѓаните

Показатели

Број на спроведени активности годишно за промоција на волонтерството

Надлежна институција

Министерство за труд и социјална политика во соработка со Национален совет за промовирање и развој на волонтерството, Генерален секретаријат-организациона единица за соработка со граѓански организации

Рок на спроведување

4 квартал 2022/ континуирано

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

600.000 денари годишно

Статус:

Преземени активности:

Имплементацијата на активностите за промоција на волонтерството, односно за формирање на Националниот совет за промовирање и развој на волонтерстовото ќе следи по донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за волонтерството, по што треба да се формира и Националниот совет за развој на волонтерството кој треба да ги координира активностите во делот на промовирање и јакнење на капацитетите за волонтерство, како и воопшто, на активностите предвидени со Акцискиот план на Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството 2021-2025

Дополнителни информации:

Undefined