23.2.

23.2. Јавни консултации и дебати со граѓанските организации, институции и други засегнати страни за измените на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Показатели

Спроведени се сеопфатни јавни консултации при изработката на измените на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Надлежна институција

Министерство за правда, Министерство за финансии

Рок на спроведување

2 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот. УСАИД Проект „Партнерствa за донирање“

Статус: Во тек

Преземени активности:

Министерството за правда на 11.04.2022 г. на ЕНЕР објави Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, а на веб страниците www.pravda.gov.mk и www.nvosorabotka.gov.mk објавен е Повик до заинтересираните страни за придонес во подготвувањето на измените на Законот. Рокот за доставување на предлози беше до 10.5.2022 г. Консултациите ќе продолжат по подготовка на текстот на предлог-законoт.

Дополнителни информации:

Undefined