23.3.

23.3. Доставување на измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (владина процедура)

Показатели

Предлог-закон за измена и дополнување на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности е доставен во владина процедура

Надлежна институција

Министерство за правда, Министерство за финансии

Рок на спроведување

2 квартал 2022

Потребни финансиски средства и потенцијален извор на финансирање

Активностите ќе се вршат во рамките на редовните работни задолженија на вработените и одобрените средства во буџетот. УСАИД Проект „Партнерствa за донирање“

Статус: Во тек

Преземени активности:

Работната група за измени и дополнување на ЗДСЈД  одржа 3 состаноци, при што беа разгледани доставени предлози од страна на граѓанските организации, како и досегашните искуства и проблеми во спроведувањето на законот. Се чекаат коментари и предлози од Стопанска комора на РСМ и Американска стопанска комора.

Дополнителни информации:

Undefined